navruzcan.com navruzcan.com - ?yi K?tü Her?ey

navruzcan.comWebsite Profile

Title: ?yi K?tü Her?ey
Keywords:
Description:Kitap ?zetleri, yorumlar?, film hakk?nda dü?ünceler, yorumlar, puanlar ve hayata dair iyi k?tü her ?ey.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

navruzcan.com Information

Website / Domain:navruzcan.com
Website IP Address:172.217.8.179
Domain DNS Server:

navruzcan.com ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

navruzcan.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

navruzcan.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control private, max-age=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server GSE
Date Wed, 19 Sep 2018 21:32:25 GMT

navruzcan.com WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

navruzcan.com Similar Website

Domain WebSite Title
iyimikotumu.com ?yi mi K?tü mü
iyikotufilm.com ?yi K?tü Film | Grindhouse, B Movies, Trash Cinema
meydankibris.com Art?k her?ey Meydanda...
kerimusta.com Kerim Usta | ?yi Olan Her ?ey Payla??mda…
forsaglik.com Sa?l?k Hakk?nda Her?ey
dermoasya.com DermoAsya.com Sa?l?k ??in Her ?ey
kopeklerhakkindahersey.net K?pekler Hakk?nda Her?ey
herseyicin.com Her?ey ??in
turnalim.com Turnal? K?yü | Os K?yü Hakk?nda Her?ey
sametkirtasiye.com Samet K?rtasiye | K?rtasiye ??in Arad???n?z Her?ey
guresiyorum.com Guresiyorum.com - Güre? Hakk?nda Her ?ey ! | Türkiye'nin En ?yi Güre? Portal? – En Güncel Güre? Hab...
cypruseverything.com Sosyal Gazete KIBRIS | Cyprus Everything, K?br?s Her?ey, Cyprus Everything, K?br?s Her?ey, ilan k...
halkdilindetip.com T?p ??renci Form - Her?ey Sa?l?k
mahmure.com Magazin Astroloji Cinsellik Moda ve A?k 'a Dair Her?ey Mahmure'de
konveyorbant.com Ay?k Bant - Konvey?r bant hakk?nda her ?ey...
askerliksubesi.net ASKERL?K ?UBES? - Askerlik ?le ?lgili Her?ey
elmaelma.com Kad?n, moda, a?k ve güzellik üzerine her?ey | Elmaelma
chihuahuabosporus.com Chihuahua k?pe?i hakk?nda her?ey - Chihuahua Türkiye

navruzcan.com Alexa Rank History Chart

navruzcan.com aleax

navruzcan.com Html To Plain Text

?yi K?tü Her?ey ?yi K?tü Her?ey Kitap ?zetleri, yorumlar?, film hakk?nda dü?ünceler, yorumlar, puanlar ve hayata dair iyi k?tü her ?ey. 16 Temmuz 2017 Pazar DAVA (FRANZ KAFKA) DAVA (FRANZ KAFKA) Bildi?iniz gibi Franz Kafka Prag'da do?mu? bir ?ek yazard?r. Ve yine bildi?iniz gibi; kitaplar?, 19. yüzy?l Avrupas?n?n devlet, hükümet ve insanlar?n?n evrensel de?erlere olan uzakl?klar?n? ele?tirir. Genellikle karamsar bir dil kullan?r kitaplar?nda. ?yle ki Avrupa'n?n durumu da karamsard?r. Eserlerinde sembolik olarak bir?ok ??eye, hikayelere yer verir. B?ylece as?l anlatmak istedi?i olaylar? ve konular? gizler. Bu da eserlerine gizemlilik kazand?r?r. Biraz dikkatli olan okuyucu tabi ki ne demek istedi?ini anlayabilir. Kitab?n ?zetine ge?ecek olursak; Kitap; Franz Kafka'n?n en ünlü romanlar?ndan biridir. Josef K. -kitapta sürekli olarak bu ?ekilde ge?iyor- roman?n ba?kahraman?d?r. Kendisi bir bankada maliyeci olarak ?al??an kahraman?m?z bir gün sürekli kald??? bir otelde kahvalt? yapaca?? s?rada oteli ve odas?n? g?revli hafiyeler basar. Josef K. bir ?ey ile su?lan?yordur. Roman boyunca ne ne ile su?land??? ne de ger?ekten de su?lu mu yoksa su?suz mu oldu?u hakk?nda herhangi bir bilgi verilmeyecektir. Yukar?da da belirtti?im gibi benzetme ve metaforlar kullanan yazar, asl?nda her insan?n bir hatas? oldu?unu anlatmaya ?al???yor diyebiliriz. Ne ile su?land???n? kendisi de bilmeyen Josef K. bir davan?n konusu olacakt?r. Ama o kadar ilgin?tir ki ?evresindeki hatta ülkedeki herkes davan?n konusundan bir ?ekilde haberdar olmu?tur. Amcas?, patronu, arkada?lar? hatta ve hatta ?nceden tan?may?p sonradan kendisiyle tan??t??? herkes davan?n konusunu bilmektedir. Yazar, Josef K.'n?n ne ile su?land???n? ve su?lu olup olmad???n? eseri boyunca belirtmiyor. Josef K. bu dava hakk?nda ne bilgilendirilir ne de bir hakim veya savc?n?n kar??s?na ??kar?l?r. Kar??la?t??? tek ?ey, rü?vet isteyen devlet memurlar?d?r. ?ster hafiyeler olsun, ister avukatlar olsun, ister kendisini soru?turmaya gelen müfetti?ler olsun herkes rü?vet pe?indedir. Bu durumdan rahats?z olan Josef K. bir ara her ?eyi b?rak?p kendisini savunmaktan bile vazge?er. Amcas?n?n ?nerisi ile bir avukat tutmaya karar verir. Ancak avukattan da ayn? davran??lar? g?rür. Benim anlad???m kadar?yla Franz Kafka avukat? rahiplere benzetmi?tir. Bildi?iniz gibi o zaman?n Avrupas?nda rahipler insanlardan kendilerini günahlar?ndan kurtarmalar? i?in rü?vet isterler ve Tanr? ile arabuluculuk yapt?klar?n? iddia ederler. Kitab? okudu?unuzda bana hak vereceksiniz. Avukat adeta Tanr?d?r. Herkesin ula?amayaca?? bir mevkide bulunan avukatlar; pisli?in, ?ürümü?lü?ün i?ine batm??t?r. Avukattan da istedi?i sonucu alamayan Josef K. her ?eyden vazge?er. Avukat? da azledip sonunu beklemeye koyulur. Bir süre sonra kendisini tutuklamaya hafiyeler gelir. Davan?n sonucu var m?? Sak?n mutlu son beklemeyin Franz Kafka'n?n eserlerinden. ?nemli olan davan?n sonucu de?ildir Franz Kafka i?in. Yukar?da da belirtti?im gibi her insan hata yapabilir. Yazar i?in ?nemli olan yani anlatmak istedi?i as?l konu, insanlar her ne su? i?lerlerse i?lesinler, adil yarg?lanma hakk?na sahip olmalar? gerekti?idir. Kitap hakk?nda benim kendi dü?üncelerime gelecek olursam; ?ncelikle ?unu belirteyim; okuman?z? kesinlikle ?neririm. A??k?as? ben kitaptan ?ok s?k?ld?m. Bir sonucu olacakm?? gibi bir his uyand?rmad? bende ve bu ?ekilde de bitti. Ancak o zaman?n ?artlar?nda gayet zekice bir ?ekilde yaz?ld??? kanaatine kesinlikle sahip oldum. Be?enmedi?im bir yan? da ba?kahraman?n gereksiz yere cinselli?e dü?künlü?ü oldu. Bayanlar bir anda kahramandan ho?lan?yor ve bayanlara istedi?i ?o?u ?eyi yapt?r?yor. Bu k?s?mlar? ?ok mu ?ok gereksiz ve sa?ma buldu?umu s?ylemem gerekiyor. Bununla birlikte sürükleyicili?i, anlat?m tarz? ve ?zellikle de her devirde güncelli?ini koruyan adalet sorunu kitab? ?ekici k?lmaktad?r. G?nderen Adem Navruzcan zaman: 15:45 Hi? yorum yok: Bunu E-postayla G?nderBlogThis!Twitter'da Payla?Facebook'ta Payla?Pinterest'te Payla? Etiketler: Dava, Film Yorumlar?, Franz Kafka, Kitap ?zetleri 7 Haziran 2017 ?ar?amba EN DAYANIKLI KALE EN DAYANIKLI KALE Sel?uklu Sultan? Alaeddin Keykubat bat?ya do?ru ilerleyen Mo?ol tehlikesine kar?? ülkenin ?nemli merkezlerine savunma kaleleri yapt?r?yordu. Yap?m? tamamlanan bu kalelerden birini, d?nemin din ve ilim ulusu Sultan Veled'e (Mevlana'n?n babas?) g?sterip fikrini sordu. O da a??klad?: "Kale ger?ekten ?ok muhkem (sa?lam). Dü?man sald?r?lar?n? g??üsleyecek gü?te. "Ama y?netimindeki mazlum ve ma?durlar?n dua oklar?na kar?? seni koruyacak bir kale yapt?rmay? dü?ünmüyor musun? "Mazlumlar?n dua oklar?na kar?? dayan?kl? kale ta?tan tu?ladan yap?lamaz, ?ünkü onlar? deler, ge?er. "O kale ancak Allah korkusuyla, adalet ve merhametle in?a edilebilir..." G?nderen Adem Navruzcan zaman: 15:35 Hi? yorum yok: Bunu E-postayla G?nderBlogThis!Twitter'da Payla?Facebook'ta Payla?Pinterest'te Payla? Etiketler: Anlaml? K?sa Hikayeler, En Dayan?kl? Kale, K?sa Hikayeler, K?ssadan Hisseler, K?ssalar NEZAKET?N ZAFER? NEZAKET?N ZAFER? K?yün birinde adam?n biri k?yün en nadide k?z?yla evlenir. Nadide derken hem fiziken hem ahlaken. Gelenekler üzere ilk günden itibaren bir kusurunu kollar onu d?vmek i?in, d?vecek ki otoriteyi ele ge?irsin kendince. Bir gün, iki gün, ü? gün, bir hafta, bir ay ula?amam??t?r hedefine. Nihayet harman zaman? gelmi?. Temmuz s?ca?? art?k tuzak kuracakt?r kar?s? yanl?? yaps?n diye. Odun toplar ate?e verir so?uk havada ?s?nmak ister gibi oturur ate?in ba??na, seslenir e?ine. ister ki e?i gelsin yan?na, kendisi "Oh ate? ne güzel ?s?t?yor deyince o da "Temmuz s?ca??nda ne ?s?nmas??" itiraz?nda bulunsun, o da haddini bildirsin. Derken e?i gelir, dizinin dibine oturur. Adam bu arada "Ate? ne güzel ?s?t?yor de?il mi?" diye sorar. Kad?n aynen kocas? gibi ate?e ellerini uzatarak de rki: "Tutu?turucusu kocamsa, temmuzun ortas?nda da güzeldir!" G?nderen Adem Navruzcan zaman: 15:23 Hi? yorum yok: Bunu E-postayla G?nderBlogThis!Twitter'da Payla?Facebook'ta Payla?Pinterest'te Payla? Etiketler: Anlaml? K?sa Hikayeler, K?sa Hikayeler, K?ssadan Hisseler, K?ssalar, Nezaketin Zaferi S?YAH DUVAR S?YAH DUVAR Ayn? kalp rahats?zl???yla, ayn? kaderi payla?an iki ya?l? adam ayn? oday? da payla??yorlard?. tek fark biri cam kenar?nda, di?eri ise duvar dibinde yat?yordu. Cam kenar?ndaki ya?l? adam, her gün camdan bakarak arkada??na d??ar?s?n? anlat?rd?. "Bugün deniz sakin, yine de hafif rüzgar var san?r?m, ?ünkü uzaktaki teknenin yelkenleri rüzgarla doluyor. Park bu sabah sakin, iki sal?ncak dolu iki sal?ncak bo?, dünkü sevgililer yine geldi, ayn? yere oturup konu?maya ba?lad?lar, el ele tutu?tular, ne kadar yak???yorlar birbirlerine. Erguvan a?a?lar? ne kadar güzel a?m??, her yer mor bir renk alm??, erik a?a?lar? da beyaz ?i?ekleriyle onlara e?lik ediyor. Denizin üzerindeki mart?lar bugünkü yemeklerini ar?yorlar, ne güzel de dal?yorlar suya..." Günler b?yle ge?ip gidiyordu ta ki cam kenar?ndaki ya?l? adam kalp krizi ge?irene kadar, i?te o anda duvar kenar?ndaki adam dü?me...

navruzcan.com Whois

Domain Name: NAVRUZCAN.COM
Registry Domain ID: 2018523210_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.isimtescil.net
Registrar URL: http://www.isimtescil.net
Updated Date: 2016-04-03T12:38:55Z
Creation Date: 2016-04-03T12:38:54Z
Registry Expiry Date: 2018-04-03T12:38:54Z
Registrar: FBS Inc.
Registrar IANA ID: 1110
Registrar Abuse Contact Email: abuse@domaintime.biz
Registrar Abuse Contact Phone: 90.8502000444
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Name Server: EU.DNSENABLE.COM
Name Server: TR.DNSENABLE.COM
Name Server: US.DNSENABLE.COM
DNSSEC: unsigned
>>> Last update of WHOIS database: 2018-09-19T21:32:25Z

The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en